Obowiązuje od dnia 01.12.2020r

1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis www.helpme.pl (dalej: „Serwis WWW”) jest administrowany przez ITCenter Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą w Warszawie, ul. Romera 10 lok E4, 02-784 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000779010p, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9512481556, REGON: 382953528 (dalej „Sprzedawca”), która jest stroną wszystkich umów zawartych w Serwisie WWW.
 2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) zawiera zasady i warunki mające zastosowanie do prezentacji i zakupu usług (dalej: „Usługa”) i towarów (dalej: „Towar”) opisanych i oferowanych w Serwisie WWW.
 3. Cena prezentowana w ofercie Serwisu www, jest ceną netto wyrażoną w złotych polskich i obejmuje okres świadczenia usługi zgodny z opisem dla wybranego pakietu  .
 4. Serwis WWW jest przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646 ze zm.), niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Umowy zawarte w ramach Serwisu WWW (dalej „Umowa” lub „Umowy”) podlegają prawodawstwu polskiemu.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

 

2. Zawarcie umowy nabycia Usług i/lub Towarów w Serwisie WWW

 1. Rejestracja w Serwisie WWW
  1. Umowa może być zawarta wyłącznie przez użytkowników zarejestrowanych w Serwisie WWW.
  2. Nabywca, zakładając konto użytkownika w Serwisie WWW (dalej: „Konto Użytkownika”) zobowiązany jest do podania swoich danych: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail (dalej: „Adres E-mail użytkownika”)
 2. Umowa na świadczenie Usług bądź zakup Towarów w ramach Serwisu WWW jest zawierana w dwóch etapach:
  1. Etap I: Zamówienie:
   1. Nabywca poprzez Serwis WWW, telefonicznie lub poprzez e-mail dokonuje zamówienia określonego zakresu Usług i/lub Towarów (dalej: „Zamówienie”) oraz otrzymuje zwrotnie informację o wartości zamówionych świadczeń (zwanej dalej: „Należność”) Dokonuje tym samym zamówienia Usługi i/lub Towaru i zobowiązuje się do pokrycia Należności.
   2. Niezależnie od zwrotnej informacji o wartości zamówionych świadczeń,  System WWW przesyła Nabywcy wiadomość e-mail na Adres E-mail Użytkownika (dalej: „Wiadomość E-mail”) potwierdzającą przyjęcie Zamówienia oraz zawierającą komplet danych jego dotyczących.
  2. Etap II: Płatność
   1. Nabywca jest zobowiązany  do uregulowania Należności w ciągu 24 godzin od momentu złożenia Zamówienia. Za chwilę uregulowania Należności przyjmuje się chwilę uzyskania przez Serwis WWW informacji o jej wpłynięciu w ramach udostępnionych w Serwisie WWW kanałów płatności, bądź poprzez przesłanie potwierdzenia przelewu Należności na konto Sprzedawcy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   2. Po otrzymaniu informacji o otrzymaniu płatności Serwis WWW prześle Nabywcy Wiadomość E-mail z potwierdzeniem otrzymania płatności oraz voucher na usługę zawierający kod konieczny do aktywowania usługi.
   3. Płatność może być dokonana w następujący sposób:
    • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Bank BGZ BNP  nr 10 1600 1462 1888 2618 5000 0001. W tytule przelewu należy podać nazwę firmy oraz nr Zamówienia.
    • za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności PayU. Elektroniczny serwis płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Wpłaty należy dokonać na rachunek Sprzedawcy prowadzony przez  Bank BGZ BNP  nr 10 1600 1462 1888 2618 5000 0001.
   1. W razie nieuregulowania Należności w terminie wskazanym w pkt 1 powyżej Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia (dalej: „Anulacja”). Nabywca zostanie poinformowany o Anulacji za pomocą Wiadomości E-mail.
   2. Nabywcy przysługuje prawo do reklamacji Anulacji Zamówienia (dalej: „Reklamacja”). Składając Reklamację Nabywca zobowiązany jest do przekazania Sprzedawcy potwierdzenia uiszczenia Należności w wymaganym terminie (dalej: „Potwierdzenie”). Prawo do Reklamacji przysługuje Nabywcy w ciągu 24 godzin od Anulacji. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia Reklamacji w ciągu 1 dnia roboczego od momentu jej złożenia. Reklamacje mogą być złożone pisemnie za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   3. W razie gdyby Nabywca wpłacił Należność po terminach wskazanych w ppkt 1powyżej kwota ta zostanie zaksięgowana na Koncie Użytkownika w Serwisie WWW i będzie mogła być wykorzystana na pokrycie Należności z tytułu następnych Zamówień lub zostanie zwrócona, w zależności od dyspozycji Nabywcy.
 1. Nabywca składając Zamówienie na rzecz osoby trzeciej zobowiązany jest do poinformowania jej o prawach i obowiązkach wynikających z Umowy.  Nabywca akceptując Regulamin oświadcza, że poinformował osobę trzecią o jej prawach i obowiązkach wynikających z Umowy i uzyskał jej akceptację.

3. Realizacja umowy nabycia Usług i/lub Towarów w Serwisie WWW

 1. Usługi realizowane są zgodnie ze specyfikacją opisaną w Serwisie WWW oraz w terminach i w sposób tam określonych.
 2. Usługa obowiązuje od dnia aktywacji vouchera która to aktywacja rozpoczyna usługę abonamentową i uruchamia pakiet.
 3. Usługa aktywowana voucherem nie podlega zwrotowi
 4. Standardowy okres ważności vouchera to jeden miesiąc i nie uruchomienie go w tym terminie powoduje jego dezaktywację. Na wniosek użytkownika Sprzedawca może aktywować kolejny voucher jeżeli charakter usług lub pakiet pozwala na przesunięcie w czasie korzystanie z nich. Jeżeli aktywowanie kolejnego vouchera jest niemożliwe z uwagi na charakter usługi lub pakietu ( np. zaprzestano świadczenia takiej usługi lub nie będzie świadczona przez czas zgodny z zamówieniem) umowa wygasa bez prawa roszczenia o zwrot kwot zapłaconych.

 

5. Przetwarzanie Danych Osobowych (dotyczy osób fizycznych)

 1. Administratorem danych osobowych jest ITCenter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Romera 10 lok E4, 02-784 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie spółki przy ul. Romera 10 lok E4, 02-784 Warszawa.
 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nazwa firmy, numer NIP, adres siedziby i/lub do korespondencji, numer rachunku bankowego.
 3. Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez Sprzedawcę w oparciu o następujące podstawy prawne oraz w następujących celach:
  • w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, nazwa firmy, adres siedziby i/lub do korespondencji - na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu przesyłania informacji o przyznanych rabatach promocjach, wydarzeniach,  przesyłania ofert sprzedaży usług dodatkowych, komplementarnych;  
  • w zakresie imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu siedziby i/lub do korespondencji, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru rachunku bankowego, nr NIP - dla celów realizacji oraz wykonania Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  oraz
  • w zakresie imienia, nazwiska, nazwy firmy, nr NIP, adresu siedziby, numer rachunku bankowego, dla wykonania ciążących na administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy prawa podatkowego), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Nabywcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych. Ponadto, jeżeli Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane dodatkowo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przysługuje Panu/ Pani dodatkowo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.. Podanie Sprzedawcy danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji określonych w pkt c) powyżej celów.
 5. Jeżeli Nabywca zawiera Umowę na rzecz osób trzecich Nabywca oświadcza, że uzyskał zgodę tych osób na udostępnienie Sprzedawcy tych ich danych osobowych. Dane osobowe osoby trzeciej mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów wykonania Umowy.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 7. Nabywca jest obowiązany do poinformowania Sprzedawcy o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Nabywcy wskazanych w ust. b powyżej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie dokonaniem aktualizacji powyższych danych przez Nabywcę, a w szczególności nie odpowiada za niemożność realizacji Usługi.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt c. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych:
  • jeżeli podstawą prawna przetwarzania danych jest udzielona zgoda – dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności udzielonej zgody;
  • jeżeli dane osobowe przetwarzane sa w celu realizacji Umowy, będą przechowywane przez okres  konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi (3 lata – dla przedsiębiorców) ;
  • jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze  - dane osobowe będą przechowywane przez właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie.
 9. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz w celu realizacji przysługujących osobie praw, należy skontaktować się z administratorem poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie: ITCenter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Romera 10 lok E4, 02-784 Warszawa. Pod wskazanym w zdaniu poprzednim adresem e-mail oraz korespondencyjnym można skontaktować się również w celu złożenia skargi związane z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych.
 10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.l. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych narusza przepisy RODO,  osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6. Postanowienia Końcowe

 1. niniejszy regulamin, zamówienie oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowią treść umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą
 2. Regulamin znajduje się w siedzibie Sprzedawcy, Miejscu Świadczenia Usług oraz w Serwisie WWW a składając zamówienie Nabywca potwierdzają zapoznanie się z jego treścią.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. O zmianach regulaminu Sprzedawca poinformuje Nabywcę wiadomością email wysłaną na adres skrzynki elektronicznej wskazanej na koncie użytkownika na serwerze www.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania siły wyższej, w szczególności klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby, nie  będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Umową.
 5. W sytuacji opisanej w ppkt a powyżej Sprzedawca zobowiązuje się wyłącznie do zwrotu Należności za niezrealizowane Usługi na Konto Użytkownika bądź zaproponowania Nabywcy innego dogodnego terminu realizacji Usługi.
 6. Reklamacje dotyczące jakości świadczonych usług należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Prawa i obowiązki Sprzedawcy i Nabywcy określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie i obowiązujących przepisach prawa.
© ITCenter 2019      Projekt i wykonanie ITCenter